top of page

SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Vihreä Keidas ry - Gröna Oasen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.
2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kristilliseltä arvopohjalta ja tukea haasteellisessa elämäntilanteessa olevia ihmisiä
ennaltaehkäisevän ja korjaavan, toipumista tukevan työn keinoin kohti terveellistä ja tasapainoista elämää.
3 § Toiminta
Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan psykososiaalisen tuen avulla, etsimällä yhteyksiä asiakkaisiin ja tukemalla heitä ja auttamalla
työllistymisessä. Tarkoitustaan toteuttaakseen yhdistys voi perustaa ja ylläpitää kokoontumis- ja vapaa-ajanviettopaikkoja, vastaanotto- ja hoitokoteja sekä sosiaali- ja terveysalan yksiköitä sekä tarjota työpaikkoja ja järjestää erilaisia tilaisuuksia ja harjoittaa julkaisutoimintaa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä, kerätä kolehteja, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Yhdistys voi myydä sosiaali- ja terveyspalveluja, koulutusta ja muita palveluja tai tavaroita verkossa ja muissa markkinaympäristöissä sekä osallistua tarjouskilpailuihin. Toiminnan tukemiseksi yhdistyksellä voi olla yrityskumppanuuksia, sponsoreita, yhteistyötä ja kampanjoita. Toiminnassaan yhdistys pyrkii kristillisen näkemyksen lisäksi ottamaan huomioon myös alan kokemukset ja tieteellisen tutkimuksen tulokset.
4 § Jäsenyys
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä henkilöt ja yhteisöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet ja tuntevat kutsumusta yhdistyksen tarkoittamaan työhön. Jäseneksi ottamisesta ja jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.
Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseniä, jotka hallitus hyväksyy.
5 § Jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka määrän vuosikokous vahvistaa.
6 § Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen vuosikokous valitsee yhdistyksen hallitukseen kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja viisi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä, joista toinen on ensimmäisellä sijalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Vuorovuosin ovat erovuorossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kaksi varsinaista jäsentä ja toinen varajäsen. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus määrätään arpomalla. Varajäsenet ovat oikeutetut osallistumaan kaikkiin hallituksen kokouksiin, ja heillä on niissä äänioikeus sikäli kuin varsinaisista jäsenistä joku on poissa. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla tai etäyhteyden välityksellä kokoukseen osallistuu vähintään kolme äänioikeutettua jäsentä, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Yhdistykseen työsuhteessa oleva henkilö ei voi olla hallituksen jäsen.
7 § Toimihenkilöt
Hallitus valitsee yhdistykselle toiminnanjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Jos joku heistä ei kuulu hallitukseen, hänellä on
hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
8 § Nimenkirjoitus
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä toiminnanjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous, johon voi osallistua paikan päällä tai etäyhteyden välityksellä, on pidettävä vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten. Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava yhdistyksen jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
10 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1.) kokouksen avaus; 2.) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa; 3.) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 4.) hyväksytään kokouksen työjärjestys; 5.) esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnan-tarkastajien tai tilintarkastajien lausunto 6.) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille; 7.) vahvistetaan vuosisuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus; 8.) valitaan hallituksen erovuoroisten tilalle puheenjohtaja sekä varsinaiset ja varajäsenet; 9.) valitaan seuraavaan vuosikokoukseen päättyväksi kaudeksi toiminnan-tarkastaja tai tilintarkastaja taikka KHT-yhteisö, joka valitsee heidät;
10.) käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat;
11 § Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien on toimitettava tarkastuskertomuksensa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous. Ensimmäisessä kokouksessa käydään yleiskeskustelu ja laaditaan päätösehdotus, ja jälkimmäisessä kokouksessa päätetään ehdotuksen hyväksymisestä ja hylkäämisestä. Kummassakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan saapuvilla olevista jäsenistä kannatettava ehdotusta, tai muuten muutos- tai purkamisesitys raukeaa. Jos yhdistys puretaan, on sen varat luovutettava Vihreä Keidas -säätiölle, mikäli mainittu säätiö on silloin vielä olemassa, mutta muussa tapauksessa purkamisesta päättävän kokouksen määräämälle sosiaalista nuorisotyötä tekevälle järjestölle.

bottom of page