top of page

SÄÄNNÖT
 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka  

Yhdistyksen nimi on suomen kielellä Vihreä Keidas ry ja ruotsin kielellä Gröna Oasen rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen kielet ovat suomi ja ruotsi.  

2 § Yhdistyksen tarkoitus  

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kristillisellä pohjalla erityisesti nuorison vapauttamiseksi huumaavien aineiden väärinkäytöstä ja auttaa heitä terveeseen elämään sekä toimia huumeiden käytön ennalta ehkäisemiseksi.  

3 § Toiminnan laatu  

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa henkilökohtaisen huollon ja sielunhoidon avulla, etsimällä yhteyksiä nuoriin, hoitamalla ja kasvattamalla heitä sekä rakentamalla yhteyksiä heidän ja heidän kotiensa välillä. Tarkoitustaan toteuttaakseen yhdistys voi ylläpitää vastaanotto- ja hoitokoteja, sijoittaa nuoria yksityiskoteihin, perustaa heitä varten kokoontumis-, vapaa-ajanvietto- ja suojatyöpaikkoja sekä ennalta ehkäisevässä tarkoituksessa järjestää erilaisia tilaisuuksia ja harjoittaa julkaisutoimintaa. Tässä toiminnassaan yhdistys pyrkii kristillisen näkemyksen lisäksi ottamaan huomioon myös alan kokemukset ja tieteellisen tutkimuksen saavutukset. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä, kerätä kolehteja, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.  


4 § Jäsenyys  

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja toimintaperiaatteet ja tuntevat kutsumusta yhdistyksen tarkoittamaan työhön. Jäseneksi ottamisesta ja jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen johtokunta.   

5 § Jäsenmaksu  

Yhdistyksen jäsenet suorittavat vuosittain jäsenmaksun, jonka määrän vuosikokous vahvistaa.  

6 § Johtokunta  

Yhdistyksen hallituksena sen asioita hoitaa johtokunta, johon vuosikokous valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja seitsemän varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä, joista toinen on ensimmäisellä sijalla. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Vuorovuosin ovat erovuorossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kolme varsinaista jäsentä ja toinen varajäsen. Erovuorossa oleva voidaan valita uudelleen. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus määrätään arpomalla. Varajäsenet ovat oikeutetut osallistumaan kaikkiin johtokunnan kokouksiin, ja heillä on niissä äänioikeus sikäli kuin varsinaisista jäsenistä joku on poissa. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään viisi äänioikeutettua jäsentä on paikalla, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Yhdistykseen työsuhteessa oleva henkilö ei voi olla johtokunnan jäsen.  

7 § Toimihenkilöt  

Johtokunta valitsee keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta yhdistykselle toiminnanjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Jos joku heistä ei kuulu johtokuntaan, on hänellä johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.  

8 § Nimenkirjoitus  

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä toiminnanjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.  


9 § Yhdistyksen kokoukset  

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä vuosittain viimeistään maaliskuun kuluessa. Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten. Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava yhdistyksen jäsenille kirjeitse tai sähköpostilla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.  

10 § Vuosikokous  

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:  

1 kokouksen avaus;  

2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;  

3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;  

4 hyväksytään kokouksen työjärjestys;  

5 esitetään tilinpäätös, toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lausunto ja toimintakertomus  

6 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;  

7 vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsenmaksun suuruus;  

8 valitaan johtokunnan erovuoroisten tilalle puheenjohtaja sekä varsinaiset ja varajäsenet;  

9 valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;  

10 käsitellään muut johtokunnan kokoukselle esittämät asiat;  

11§ Tilit  

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien on toimitettava tarkastuskertomuksensa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.  


12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  

 Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista toisen on oltava vuosikokous. Ensimmäisessä kokouksessa käydään yleiskeskustelu ja laaditaan päätösehdotus, ja jälkimmäisessä kokouksessa päätetään ehdotuksen hyväksymisestä ja hylkäämisestä. Kummassakin kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan saapuvilla olevista jäsenistä kannatettava ehdotusta, tai muuten muutos- tai purkamisesitys raukeaa. Jos yhdistys puretaan, on sen varat luovutettava Vihreä Keidas -säätiölle, mikäli mainittu säätiö on silloin vielä olemassa, mutta muussa tapauksessa purkamisesta päättävän kokouksen määräämälle kristillistä nuorisotyötä tekevälle järjestölle. 

bottom of page